Omgevingsplan

Omgevingsplanomgevingsplan

Vanaf 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Om die reden is het belangrijk om al ‘in de geest van’ de Omgevingswet te gaan werken. Dat oefenen geldt voor iedereen in het werkveld.

In het overgangsrecht is geregeld dat iedere gemeente vanaf 1 januari 2021 van rechtswege één omgevingsplan heeft. In juridisch opzicht is dat te begrijpen, maar in de praktijk zal dit nog niet zo eenvoudig zijn. Alles wat op grond van de Wro is vastgesteld maakt per voornoemde datum onderdeel uit van het omgevingsplan. Daarnaast worden ook de gedecentraliseerde rijksregels (bruidsschat) automatisch onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Dit gezamenlijk wordt het tijdelijke deel van het omgevingsplan genoemd.

Alle regels die de gemeente vanaf 1 juli 2022 vaststelt op grond van de Omgevingswet maken onderdeel uit van het nieuwe deel van het omgevingsplan. Er zal (vooralsnog) een overgangsperiode gaan gelden tot 1 januari 2029. Op die datum moeten alle regels uit het tijdelijke deel worden opgenomen in het nieuwe deel.

Hoe voor te bereiden?

  • doornemen van lokaal geldende verordeningen: welke regels op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn gewenst in het omgevingsplan?
  • regels uit de bruidsschat kritisch bekijken: per 1 januari 2021 gaat de gemeente over deze regels. Van belang is om na te kijken welke regels moeten worden aangepast aan de specifieke situatie van de gemeente, bijv. ten aanzien van geluid, of kunnen vervallen.
  • opstellen van concept-voorschriften voor een omgevingsplan. Het casco van de VNG is daarbij een handig hulpmiddel. Ook de diverse staalkaarten van de VNG zijn een handig hulpmiddel.
  • rekening houden met overgangsrecht vanaf 1 januari 2021 en een afweging maken. Gaat u voor een gebied nog een bestemmingsplan maken op grond van de systematiek van de Wro? De hoofdregel van het overgangsrecht luidt: voor zover er op 1 januari 2021 een ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage is gelegd, blijft het oude recht van toepassing. Dit geldt eveneens voor beroepen.

Het is dus kortom belangrijk om alvast wat snoeiwerk in regelgeving te verrichten en het omgevingsplan in casco alvast op te tuigen.