Geurgevoelige objecten

Geurgevoelige object en een goede ruimtelijke ordening

Geurgevoelig object – Het uitgangspunt bij de vaststelling van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening. Bij de afweging om al dan niet het bestemmingsplan vast te stellen dient de gemeente alle in het geding zijnde belangen met een ruimtelijke dimensie af te wegen. Bij de bedrijfsactiviteiten van een veehouderij komt geur vrij. Er zijn verschillende geurbronnen.

Geur komt vrij bij de opslag en bereiding van diervoer, het houden van dieren in dierenverblijven, het opslaan van (vaste) mest, het uitrijden van mest, etc. De geur die vrijkomt als gevolg van het houden van dieren in dierenverblijven wordt volgens een aparte wet beoordeeld: de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze wet geeft geen regels voor andere geurbronnen, zoals de geur van vaste mest op een mestplaat. De milieuregels voor vaste mest voor een inrichting zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het algemeen is het zo dat wanneer geurgevoelige objecten – lees meer over geurgevoelige objecten –  zoals woningen en tuinen, op voldoende afstand van een veehouderij worden gesitueerd, het woon- en leefklimaat in beginsel als goed kan worden aangemerkt. Er zijn voor de verschillende vormen van geurhinder in het kader van een goede ruimtelijke ordening een aantal hulpmiddelen om dit te bepalen.

Om woningbouw in de omgeving van agrarische bedrijven te kunnen realiseren is onderzoek nodig:

 • technisch geuronderzoek, en
 • onderzoek of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening: de agrariër mag niet in zijn bedrijfsvoering worden gehinderd en ter plaatse van de nieuwe woningen moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het is belangrijk om met beide aspecten rekening te houden.

_________________________________________________________________________________________________________

Bel 040 – 798 3085 voor meer informatie of mail naar info@omgevingsjurist.nl. Of vul onderstaand formulier in. U krijgt z.s.m. een reactie. 

Stel uw vraag

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Advies op maat

 • onderbouwingen
 • advies
 • second opinion
 • zienswijzen, (aanvulling) beroepschrift, etc.

Wat is het?

Het onderzoek is geheel toegesneden op de plaatselijke situatie. De onderbouwing is geschikt voor de toelichting van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt gemotiveerd aan de hand van actuele jurisprudentie en geuronderzoek waarom de voor geur gevoelige functie, zoals een woning, mogelijk is. In de onderbouwing wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de (toekomstige) bewoners als ook met de belangen van de agrariër.

Zekerheid vooraf

Vooraf wordt een gratis voortoets uitgevoerd om te bekijken of er reële mogelijkheden zijn om de woningbouw te realiseren. Het resultaat van deze voortoets wordt telefonisch met u besproken. Indien er mogelijkheden zijn wordt er een plan van aanpak met prijsopgave opgesteld. Na uw bevestiging gaan wij voor u aan de slag.

Wat u krijgt

 • op maat gemaakte onderbouwing voor de toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing
 • schouw op locatie
 • alle telefonisch overleg
 • gemak: u hoeft zelf niets te doen

Investering

De onderbouwing is maatwerk. De prijs wordt bepaald na de gratis voortoets.

Meer weten? Bel 040 – 798 3085