Klanten

De Omgevingsjurist – een greep uit het klantenbestandspuitzone

locatiespecifiek onderzoek spuitzonering


onderzoek naar mogelijkheden (quickscan) transformatie industrieterrein naar wonenopstellen Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpvisie Energielandschap i.o.v. gemeente Den Bosch


gemeente voorschoten

opstellen vormvrije m.e.r-beoordeling in kader van bestemmingsplan “Noortveer”, in opdracht van gemeente Voorschoten, bestemmingsplan in stand gelaten, lees de uitspraak van de Raad van State ABRS 18 december 2018, no. 201900494/1/R3


gemeente Hulst

Beoordeling locatiespeficiek spuitzoneringsonderzoek fruitteelt in opdracht van gemeente Hulst


bestemmingsplan Alphen aan den Rijn

Bestemmingsplan voor realisatie bedrijfsverzamelgebouw voor gemeente Alphen aan den Rijn


agrarische bedrijfswoning

Contra-advies Agrarische adviescommissie voor

agrarische bedrijfswoning in provincie Noord-Holland


bollenteelt spuitzone

Locatiespecifieke spuitzoneringsonderzoeken bollenteelt in gemeente Noordwijk

 • planologische omzetting agrarische bedrijfswoningen naar burgerwoningen en nieuwe burgerwoningen in omgeving bollenvelden

spuitzones

Locatiespecifiek spuitzoneringsonderzoek boomkwekerij in gemeente Zundert

 • plan voor burgerwoningen op voormalige agrarische locatie in buitengebied in omgeving boomkwekerij

De Omgevingsjurist klanten

Diverse juridische adviezen inzake omgevingsrecht

(bestemmingsplan, milieuzonering, geluid, vormvrije m.e.r.-beoordeling, etc.)


Omgevingsvergunning voor hondentrainingslocatie in Bergen op Zoom

 • ruimtelijke onderbouwing
 • onderbouwing Bedrijven en milieuzonering (aantonen dat er sprake is van een milieucategorie 2 inrichting)
 • akoestisch onderzoek door Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing

De Omgevingsjurist klanten

Principeverzoek voor nieuwe locatie tandartsenpraktijk in gemeente Krimpen aan den IJssel


De Omgevingsjurist klanten

Bestemmingsplan voor Multifunctionele Accomodatie in gemeente Alphen aan den Rijn


de omgevingsjurist

Principeverzoek voor

zorgboerderij in gemeente Zwijndrecht


De Omgevingsjurist klanten

Onderzoek locatiespecifiek onderzoek spuitzonering voor woningbouwproject in gemeente Overbetuwe

 • locatiespecifiek onderzoek spuitzonering bomenteelt

Bestemmingsplan ‘s-Gravendamseweg 4-6 (onherroepelijk 10 oktober 2018, zie uitspraak ABRS 10 oktober 2018, no. 201800653/1/R3)

 • opstellen bestemmingsplan n.a.v. handhavingsverzoekenDe Omgevingsjurist
 • opstellen onderzoek ‘Bedrijven en milieuzonering’ VNG-brochure

locatiespecifiek onderzoek spuitzonering

Onderzoek locatiespecifiek onderzoek spuitzonering voor woningbouwproject in gemeente Overbetuwe

 • locatiespecifiek onderzoek spuitzonering fruitteelt

locatiespecifiek onderzoek spuitzonering

Locatiespecifiek onderzoek spuitzonering voor benzinestation met terras 

 • onderzoek spuitzonering fruitteelt

De Omgevingsjurist

Locatiespecifiek onderzoek spuitzonering voor woningbouwproject in gemeente Nederbetuwe

 • onderzoek spuitzonering fruitteelt
 • inhoudelijke reactie op zienswijzen

VNG-brochure onderbouwing

Onderzoek VNG-brochure en locatie specifiek onderzoek spuitzonering voor woningbouwproject gemeente Voorschoten

 • onderzoek spuitzonering boomkwekerij
 • onderzoek VNG-brochure vanwege afstanden tussen woningen en zittende bedrijven

zorgappartementen

Bestemmingsplan en locatie specifiek onderzoek spuitzonering voor zorgappartementen in buitengebied gemeente Bunnik

 • bestemmingsplan
 • onderzoek naar spuitzonering
 • verzorgen nota van zienswijzen voor gemeente Bunnik

Juridisch advies voor uitleg planvoorschriften voor bouw van woning op voormalige agrarische locatie in gemeente Stichtse Vecht

 • gemeente hanteerde een andere uitleg over planregels woning, na aanleveren onderbouwing ging de gemeente om en werd de omgevingsvergunning verleend
 • vrijstaande woning voor particulier in gemeente Stichtse Vecht i.o.v. Ontwerpbureau Van Beijnum VOF

*contra-advies Agrarische adviescommissie voor glastuinbouwbedrijf 

 • contra-advies heeft geresulteerd tot positief principebesluit gemeenteglastuinbouwbedrijf
 • glastuinbouwbedrijf in glastuinbouwconcentratiegebied provincie Utrecht

*onderbouwing voor principeverzoek zorgfunctie op voormalige agrarische locatie

 • Inizo
 • wijzigingsplan vastgesteld (gem. Alphen aan den Rijn)

klanten Omgevingsjurist

*bestemmingsplan voor woningbouw

 • Van de Tempel Bouw & Ontwikkeling te Schiedam
 • woonlocatie in Vlaardingen

VNG-brochure

*onderbouwing milieuzonering VNG-brochure en locatiespecifiek onderzoek spuitzonering boomkwekerij voor realisatie van plattelandswoning

 • omgevingsvergunning plattelandswoning
 • particulier in gemeente Woerden

omgevingsjurist

*advies milieuzonering en tijdelijke werknemers op bedrijventerreinen voor gemeente Tilburg


*onderbouwing spuitzone boomgaard voor gemeente Beuningen

 • huisvesting tijdelijke spuitzone boomgaardwerknemers voor aardbeienteeltbedrijf

VNG brochure

*onderbouwing Bedrijven en milieuzonering (VNG-brochure) woningbouwproject in gemeente Nuenen (voor particulier)


*onderbouwing Bedrijven en milieuzonering (VNG-brochure) woningbouwproject in gemeente Haarlemmermeer


spuitzone boomgaard

*onderbouwing spuitzone bestemmingsplan voor woningbouw in gemeente Tiel

 • opstellen onderbouwing en weerlegging zienswijzen

*onderbouwing spuitzone bestemmingsplan “Schokkerhoek” (woningbouw in gemeente Urk)


spuitzone boomgaarden

*onderbouwing spuitzone boomkwekerij in gemeente Haaren (Biezenmortel) 

 • opstellen onderbouwing en advisering in beroep voor omgevingsvergunning
 • onderbouwing spuitzone is in beroep in stand gebleven (judgeproof) (zie uitspraak ABRS 8 juni 2016, no. 201408339/2/A1)

spuitzone boomgaard

*onderbouwing spuitzone boomgaard in verband met woningbouw in gemeente Beuningen

 • opstellen onderbouwing en advisering spuitzone in beroep voor bestemmingsplan
 • beroep tegen bestemmingsplan en onderbouwing spuitzone werd ongegrond verklaard (zie uitspraak Raad van State van 4 mei 2016, no. 201506413/1/R2)

*transformatie van industriegebied naar woon/werklocatie

omgevingsjurist detachering
 • Transformatie Zeeburgerpad (Cruquiusgebied) naar woon-werkomgeving – gemeente Amsterdam
 • opstellen bestemmingsplan + onderbouwing Bedrijven en milieuzonering
 • opstellen onderbouwing Bedrijven en milieuzonering Bedrijventerrein Overamstel (transformatie bedrijventerrein naar gemengd gebied

vooroverleg gemeente

* herbestemming watertoren Werkhoven

 • opstellen en indienen conceptaanvraag bij gemeente Bunnik
 • verzorgen gehele traject namens eigenaar met gemeente
 • opstellen bestemmingsplan in relatie met spuitzone onderzoek

* herbestemming bedrijfspand begane grond naar wonen in Rotterdam

 • opstellen en indienen conceptaanvraag bij gebied Delfshaven
 • verzorgen gehele traject namens eigenaren

* herbestemming bedrijfspand begane grond naar wonen in Amsterdam Oud-West

 • opstellen en indienen conceptaanvraag bij deelgemeente Amsterdam West
 • verzorgen gehele traject namens eigenaar met gemeente

herbestemmen kassen

* herbestemming kassen voor glastuinbouwbedrijf in gemeente Haarlemmermeer

 • indienen zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan
 • opstellen onderbouwing herbestemming
 • overleg met gemeente

vlastuin group

* onderbouwing spuitzone fruitteelt voor uitbreiding bedrijfslocatie

Opdrachtgever: Vlastuin Group B.V.


spuitzones boomgaarden

* onderbouwing verkorten afstand spuitzone fruitteelt en bouwplan (bestemmingsplan)

Opdrachtgever: Hoofakker Holding B.V.


spuitzones boomgaarden

* onderbouwing verkorten afstand spuitzone bomenteelt en bouwplan (Wijzigingsplan)

Opdrachtgever: particulier in gemeente Tilburg


*Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning

opdrachtgever: maatschap Blankenvoort uit Mander (gemeente Tubbergen)


Tritium Advies

*Onderbouwing voor bestemmingsplan verkorten afstand spuitzone bomenteelt en woningbouw

Opdrachtgever: Tritium Advies B.V.


VandeTempelvastgoed

*Strategisch juridisch advies inzake te ontwikkelen bedrijventerrein

Opdrachtgever: Van de Tempel Vastgoed B.V.


gemeente Alkmaar

* Strategisch juridisch advies inzake Wet geluidhinder

Opdrachtgever: gemeente Alkmaar


*Realisatie tweede bedrijfswoning melkveehouderij

werkzaamheden: opstellen bezwaarschrift tegen weigering van gemeente, opstellen bestemmingsplan en verzorgen alle communicatie met de gemeente en architect

Opdrachtgever: Maatschap Ter Keurs in Weerselo (Ov)


*Onderbouwing voor bestemmingsplan inzake verkorten afstand boomteeltbedrijf en woningbouw i.v.m. spuitzones bomenteelt

spuitzones boomgaarden

Opdrachtgever: Dorps Wonen B.V. in Tilburg


desmepol

*Onderbouwing ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor aanvulling beroepschrift Raad van State

Opdrachtgever: Desmepol B.V.


spuitzones boomgaarden

*Onderbouwing voor bestemmingsplan inzake spuitzones bomenteelt

Opdrachtgever: gemeente Rheden


spuitzones boomgaarden

*Onderbouwing voor bestemmingsplan inzake spuitzones bomenteelt

Opdrachtgever: gemeente Uden


witpaard

* Onderbouwing voor bestemmingsplan inzake verkorten afstand perceel bomenteelt en detailhandel i.v.m. spuitzones bomenteelt

Opdrachtgever: Witpaard stedenbouw


*Onderbouwing inzake geur van mestopslag van agrarisch bedrijf tot aan nieuwe woningen en een goede ruimtelijke ordening

opdrachtgever: gemeente Lopik

lopik

spuitzones boomgaarden

*Opstellen onderbouwing voor bestemmingsplan inzake verkorten afstand boomteeltbedrijf en woning i.v.m. spuitzones bomenteelt

Opdrachtgever: gemeente Tilburg


*Opstellen onderbouwing voor bestemmingsplan inzake afstand boomgaard en garagebedrijf i.v.m. spuitzones fruitboomgaard

spuitzones boomgaarden

Opdrachtgever: gemeente Wijk bij Duurstede


*Advies omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning i.v.m. geluid en agrarische geur

 • advies over hoe een agrarische bedrijfswoning naar woning voor derden kan worden omgezet i.v.m. milieuaspecten
 • aanleveren concept-bestemmingsplan

Opdrachtgever: AssumDelft Advocaten te Leusden


*Advies borgen waterbelangen in planregels

 • advies over hoe waterbelangen te borgen in planregels van bestemmingsplan
opdrachtgever: Colibri Advies BV te Utrecht

*Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan

 • zienswijze tegen bestemmingsplan Buitengebied, Verblijfsrecreatieterreinen, betreffende bedrijfsbelangen recreatieterrein
 • zienswijze tegen bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan, betreffende spuitzones van boomgaarden

opdrachtgever: Recreatiepark Het Zwanemeer BV te Ingen


De Omgevingsjurist klanten

*Opstellen bestemmingsplan “Kern Dussen”

 • actualisatie (nieuw bestemmingsplan voor de kern van Dussen), voor gemeente Werkendam

*Opstellen planregels bestemmingsplan Opdrachtgever: Wissing Stedenbouw BV


*Uitvoeren vormvrije m.e.r.-beoordeling Opdrachtgever: Regionale Milieudienst Alkmaar


Opstellen bestemmingsplannen Opdrachtgever: Bureau Botersloot opstellen bestemmingsplan “Honthem 52”


 • opstellen bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk” (actualisatie)De Omgevingsjurist klanten
 • opstellen wijzigingsplan “Volkstuinen Lange Wiep”

Opdrachtgever: gemeente Werkendam


De Omgevingsjurist klanten

*Opstellen nota van zienswijzen bestemmingsplan

 • opstellen nota van zienswijzen bestemmingsplan
 • opstellen motivering bedrijven en milieuzonering

Opdrachtgever: Cleton & COM


*Onderbouwing bestemmingsplan inzake verkorten afstand inzake spuitzones boomgaarden

 • opstellen onderbouwing voor bestemmingsplan voor woningbouw nabij agrarisch perceel met fruitbomen
 • weerleggen zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt nabij agrarisch perceel met fruitbomen

 Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 


De Lorijn raadgevers-makelaars o.g. Druten werkzaamheden  opstellen juridische onderbouwing inzake woningen nabij boomgaard


De Omgevingsjurist klanten

GEM Vleuterweide Beheer BV werkzaamheden  opstellen juridische onderbouwing inzake woningbouw nabij boomgaard


Ingenieursbureau Hans Croonen BV werkzaamheden opstellen onderbouwing voor bestemmingsplan en verbeelding inzake woningbouw nabij boomgaard


De Omgevingsjurist klanten

gemeente Alphen aan den Rijn werkzaamheden opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen via Dezta Plan


Tuindersbedrijf in gemeente Druten Werkzaamheden opstellen aanvullend bezwaarschrift inzake bebouwing in spuitzone van boomgaard. Looye Vastgoed BV werkzaamheden opstellen zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Leerdam’ inzake op te nemen spuitzone.


De Omgevingsjurist klanten

gemeente Delft Werkzaamheden opstellen van planregels voor bestemmingsplannen (via Dezta Plan), afstemming en integreren MER in bestemmingsplannen TU Noord, juridische advisering omgevingsrecht


gemeente Werkendam Werkzaamheden begeleiding bestemmingsplan “Kern Werkendam”, toetsing principeverzoeken, begeleiding bestemmingsplanprocedures


De Omgevingsjurist klanten

Croonen Adviseurs West BV te Amsterdam Werkzaamheden juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen en opstellen van planregels


De Omgevingsjurist klanten

gemeente Schiedam Werkzaamheden juridische beoordeling en begeleiding van bestemmingsplannen: Kethel e.o. (van voorontwerp naar vaststelling), Schiedam Zuid (van voorontwerp naar ontwerp), West (van concept naar voorontwerp) en Nieuw Mathenesse (inventarisatie), opstellen ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit woningbouwproject Houthaven


De Omgevingsjurist klanten

RBOI Rotterdam BV Werkzaamheden juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen en opstellen planregels


gemeente Leidschendam-Voorburg Werkzaamheden opstellen bestemmingsplannen (via Dezta) en juridische begeleiding bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, Ruimte voor Ruimte – woningen en bestemmingsplan ‘Schakenbosch’


De Omgevingsjurist klanten

Rothuizen van Doorn ’t Hooft Architecten en Stedenbouwkundigen te Breda Werkzaamheden juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen


Croonen Adviseurs te Rosmalen Werkzaamheden opstellen conceptbestemmingsplanregels en ruimtelijke onderbouwingen


gemeente Loenen Werkzaamheden juridische advisering en begeleiding van bestemmingsplan- en ontheffingsprocedures ingevolge de Wro, toetsen van bouwplannen aan bestemmingsplan en beleid, opstellen verweerschriften


gemeente Breda Werkzaamheden opstellen regels (in Dezta) en juridische advisering in bestemmingsplannen, begeleiding en afstemming van bestemmingsplanprocedures


gemeente Zederik Werkzaamheden secretaris a.i. van de bezwarencommissie gemeente Zederik.


gemeente Overbetuwe Werkzaamheden behandelen en afdoening van handhavingsdossiers


gemeente Overbetuwe Werkzaamheden begeleiding en advisering bestemmingsplan inzake woningen in spuitzone van fruittelersbedrijf (bestemmingsplan is op 7 juli 2009 goedgekeurd door GS van Gelderland) begeleiding en advisering bestemmingsplan inzake agrarische geurcontour


gemeente Rotterdam Werkzaamheden opstellen regels (in Dezta Plan), juridische advisering en begeleiding van bestemmingsplannen en afstemming van planologische en merprocedures m.b.t. bestemmingsplannen: – ‘2e herziening Nesselande’: opstellen planregels, juridische advisering en afstemming van bestemmingsplan- en m.e.r-procedure; – ‘Vlinderstrik’ en ‘Schiezone’: uitwerking van PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) omzetting voorschriften naar planregels SVBP, opstellen nota van zienswijzen


gemeente Overbetuwe i.s.m. Bureau voor Integrale Stadsplanning (BIS) te Amersfoort. Werkzaamheden opstellen van planregels voor bestemmingsplan ‘Elst Centraal’


gemeente Bunnik Werkzaamheden behandelen bouwdossiers: coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, partiële bestemmingsplanprocedures en opstellen juridische adviezen


gemeente Overbetuwe Werkzaamheden behandelen en afdoening van handhavingsdossiers


gemeente Zederik Werkzaamheden begeleiding en coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedures en beoordeling en opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en conceptbestemmingsplannen


gemeente Overbetuwe Werkzaamheden opstellen bestemmingsplanvoorschriften, verwerken inspraakreacties in inspraaknota en juridische advisering in bestemmingsplan ‘Heteren Centrum’


lid projectteam bouwproject Brouwerspoort, Projectbureau Brouwerspoort, gemeente Veenendaal Werkzaamheden juridische advisering planproces, begeleiding en coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures van deelprojecten en proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedure ‘Brouwerspoort’, voorbereiding besluitvorming aan college, optreden in bezwaar- en beroepsprocedures


gemeente Veenendaal Werkzaamheden (detachering) coördinatie en juridische advisering in vrijstellingsprocedures ex artikel 19 lid 1 WRO, proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding.


gemeente Wijchen Werkzaamheden (detachering) coördinatie en juridische advisering vrijstellingsprocedure en adviseren college over te nemen stappen.


gemeente Ermelo Werkzaamheden (detachering) coördinatie en begeleiding bestemmingsplanprocedures (bestemmingsplan ‘Strand Horst’ en partiële agrarische plannen (reconstructie)), juridische advisering bouwplannen, zitting projectgroep Meerkanten


gemeente Boxtel Werkzaamheden (detachering) handhavingsprocedures op gebied van WRO en Woningwet (van vooraanschrijving tot bezwaar en beroep, redigeren beslissingen op bezwaar)


gemeente Wijchen Werkzaamheden (detachering)  juridisch advies en begeleiding bestemmingsplanprocedures en complexe bouwprojecten, artikel 11, 19 lid 1 en 2 WRO procedures, handhavingsprocedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding, vertegenwoordiging gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures, juridische ondersteuning afdeling


gemeente Gennep Werkzaamheden (detachering) juridisch advies, coördinatie en begeleiding bestemmingsplanprocedures (project ‘inhaalslag bestemmingsplannen’), artikel 19 lid 1 WRO procedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding, zitting projectgroep woningbouw ‘Op de Logte’ (combinatie zorg/wonen)


gemeente Warmond Werkzaamheden (detachering) juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische ondersteuning, behandelen principeverzoeken, aanvragen om bouwvergunning/aanlegvergunning en verzoeken betreffende planschadevergoeding, begeleiding art. 19 WRO procedures, redigeren beslissingen op bezwaar, behandeling urgentieverzoeken ingevolge Huisvestingsverordening, juridische werkzaamheden betreffende handhavingsprocedures, opstellen steigerbeleid


gemeente Amersfoort Werkzaamheden (detachering) juridische advisering gecompliceerde bouwprojecten, begeleiding artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, opstellen ruimtelijke onderbouwingen, begeleiding bestemmingsplanprocedures, opstellen bestemmingsplanvoorschriften, zitting projectgroepen.


gemeente Overbetuwe Werkzaamheden (detachering) juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische ondersteuning, behandelen principeverzoeken en aanvragen om bouwvergunning, bouwplantoetsing, begeleiding art. 15, 17 en 19 WRO procedures en juridische werkzaamheden betreffende handhavingsprocedures, gemeente vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures


gemeente Grave Werkzaamheden juridische (detachering) advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, behandelen principeverzoeken, aanvragen om bouw- en aanlegvergunning, gemeente vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures, begeleiding art. 15, 17, 19 WRO procedures en bestemmingsplanadvisering


gemeente Zaanstad Werkzaamheden (detachering) opstellen beleid (o.a. Nota Luchthavenindelingbesluit Schiphol), gemeente vertegenwoordigen in bezwaarprocedures en bij rechterlijke instanties, juridisch controller, behandeling verzoeken om planschadevergoeding, juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische beoordeling bestemmingsplanvoorschriften, opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ex art. 19 WRO.


gemeente Ede Werkzaamheden (detachering) behandelen van principeverzoeken inzake bouwplannen, advisering inzake bouw- en kapvergunningen, bouwplantoetsing, behandeling zienswijzen, juridische advisering inzake bezwaar en beroep, behandeling art. 19 WRO procedures, bijhouden actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Awb, WRO, Woningwet (uitgave maandelijkse jurisprudentiebundel).