Gezondheid

Het uitgangspunt bij het opstellen van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening. Een goed woon- en leefklimaat is één van de aspecten die onderzocht moet worden. Gezondheid kan dus deel uitmaken van de belangenafweging mits er een ruimtelijk relevant aspect aan zit. Wat kunnen ruimtelijk relevante aspecten in ruimtelijke plannen zijn?

  • gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • magnetische velden van hoogspanningsmasten
  • hoeveelheid groen in een gebied
  • aanwezigheid van veehouderijen in omgeving
  • geluid van verkeer of bedrijvigheid
  • luchtkwaliteit
  • bodemgesteldheid, etc.

Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Op 30 november 2012 is een interessant onderzoeksrapport verschenen van de Gezondheidsraad: ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen’. 

Volgens het rapport is er de laatste jaren maatschappelijk veel ongerustheid over de intensieve veehouderij in Nederland. Naast elementen als dierwelzijn en duurzaamheid, is er in toenemende mate ongerustheid over de volksgezondheid. In het rapport komt onder meer de vraag aan de orde of het nodig en nuttig is om minimumafstanden tussen woongebieden en veehouderijbedrijven te hanteren. Lees meer in het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Magnetische velden van hoogspanningslijnen en het bestemmingsplan 

Bij het transport van elektriciteit ontstaan magnetische velden. De sterkte van het magnetische veld hangt af van de stroom door de draden, de afstand tot de draden en de fasevolgorde van de draden. Vanwege het magnetische veld bestaat er bij veel mensen angst om in de nabijheid van hoogspanningsmasten te wonen.

In de periode 2000-2012 zijn er tal van rapporten verschenen over onderzoek naar een verband tussen de blootstelling aan hoogspanningsmasten en het ontstaan van ziekten. De conclusies uit deze rapporten lijken niet direct verontrustend, lees meer…

3 tips om  gezondheidsrisico’s vanwege hoogspanningslijnen te verminderen en te borgen in het bestemmingsplan

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Spuitzones van boomgaarden en het bestemmingsplan

Vuistregel van 50 m afstand is natte vinger werk. De vuistregel die in de praktijk bestaat om tenminste 50 meter aan te houden tussen eengevoelige functie, zoals een woning, en een boomgaard is willekeurig gekozen. Voor sommige gewasbeschermingsmiddelen kan het nodig zijn om grotere afstanden te houden, bij andere weer een kleinere afstand. De te bepalen afstand hangt voor een groot deel af van de toxiciteit van het middel dat gebruikt wordt bij het bespuiten van de gewassen. Om die reden moet altijd onderzocht worden welke middelen de agrariër gebruikt. Deze stap wordt in de praktijk vaak overgeslagen. Lees meer over spuitzones …