Klanten

indienen verzoek om handhaving vanwege geluidsoverlast horeca

Particulier in gemeente Woudrichem

 • opstellen indienen verzoek om handhaving vanwege geluidsoverlast van horecabedrijf

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

indienen zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan

Ondernemer te Amsterdam
 • opstellen en indienen zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan “De Liede” 
Ondernemer te Tiel
 • opstellen en indienen zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan “Tiel West”
Particulier te Sint-Oedenrode
 • opstellen en indienen zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Opstellen bestemmingsplannen

Bureau Botersloot
 • opstellen bestemmingsplan “Honthem 52”
———————————————————-

Gemeente Werkendam

 • opstellen bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk”
 • opstellen wijzigingsplan “Volkstuinen Lange Wiep”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

opstellen nota van zienswijzen bestemmingsplan

Cleton&COM
werkzaamheden
opstellen nota van zienswijzen bestemmingsplan
opstellen motivering bedrijven en milieuzonering

Spuitzone

De Lorijn raadgevers-makelaars o.g. Druten
werkzaamheden
opstellen juridisch advies inzake woningen
nabij boomgaard
<
GEM Vleuterweide Beheer BV
werkzaamheden
opstellen juridisch advies inzake woningbouw nabij
boomgaardIngenieursbureau Hans Croonen BVwerkzaamhedenopstellen onderbouwing voor bestemmingsplan en verbeelding inzake woningbouw nabij boomgaard

Opstellen bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Alphen aan den Rijn 
werkzaamheden

opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen
via Dezta Plan

Spuitzone

Tuindersbedrijf in gemeente Druten
Werkzaamheden
opstellen aanvullend bezwaarschrift inzake bebouwing in spuitzone van boomgaard.

Looye Vastgoed BV

werkzaamheden

opstellen zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Leerdam’ inzake op te nemen spuitzone.

—————————————————————————-


Vakteam Ruimtelijke Ordening, gemeente Delft 

Werkzaamheden
opstellen van planregels voor bestemmingsplannen (via Dezta Plan), afstemming en integreren MER in bestemmingsplannen TU Noord, juridische advisering omgevingsrecht
————————————————————————————–
Unit Ruimte, gemeente Werkendam 

Werkzaamheden
begeleiding bestemmingsplan “Kern Werkendam”, toetsing principeverzoeken, begeleiding bestemmingsplanprocedures

———————————————————————————–

Croonen Adviseurs West BV te Amsterdam 

Werkzaamheden
juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen en opstellen van planregels
——————————————————————–

Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Schiedam 

Werkzaamheden
juridische beoordeling en begeleiding van bestemmingsplannen: Kethel e.o. (van voorontwerp naar vaststelling), Schiedam Zuid (van voorontwerp naar ontwerp), West (van concept naar voorontwerp) en Nieuw Mathenesse (inventarisatie),

opstellen ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit woningbouwproject Houthaven——————————————————————————RBOI Rotterdam BVWerkzaamheden
juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen en opstellen planregels___________________________________________________________________afd. Ruimtelijk Juridisch Beleid, gemeente Leidschendam-VoorburgWerkzaamheden
opstellen bestemmingsplannen (via Dezta) en juridische begeleiding bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, Ruimte voor Ruimte – woningen en bestemmingsplan ‘Schakenbosch’
————————————————————————————Rothuizen van Doorn ’t Hooft Architecten en Stedenbouwkundigen te Breda Werkzaamheden
juridische beoordeling conceptbestemmingsplannen

——————————————————

Croonen Adviseurs te Rosmalen 

Werkzaamheden
opstellen conceptbestemmingsplanregels en ruimtelijke onderbouwingen
————————————————————–

afd. Grondzaken, gemeente Loenen 

Werkzaamheden
juridische advisering en begeleiding van bestemmingsplan- en ontheffingsprocedures ingevolge de Wro, toetsen van bouwplannen aan bestemmingsplan en beleid, opstellen verweerschriften
————————————————————————

afd. Juridische Plannen, gemeente Breda

Werkzaamheden
opstellen regels (in Dezta) en juridische advisering in bestemmingsplannen, begeleiding en afstemming van bestemmingsplanprocedures
—  ———————————————————————-

afd. Juridische Zaken, gemeente Zederik

Werkzaamheden
secretaris a.i. van de bezwarencommissie gemeente Zederik.
——————————————————————

afd. Bouwen, Wonen en Milieu, gemeente Overbetuwe

Werkzaamheden
behandelen en afdoening van 32 handhavingsdossiers
afd. Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Overbetuwe

Werkzaamheden

 • begeleiding en advisering bestemmingsplan inzake woningen
  in spuitzone van fruittelersbedrijf (bestemmingsplan is op 7 juli 2009 goedgekeurd door GS van Gelderland)
 • begeleiding en advisering bestemmingsplan inzake agrarische geurcontour

——————————————————————————————————————–
Bureau Bestemmingsplannen, gemeente Rotterdam

Werkzaamheden
opstellen regels (in Dezta Plan), juridische advisering en begeleiding van bestemmingsplannen en afstemming van planologische en merprocedures m.b.t. bestemmingsplannen:
– ‘2e herziening Nesselande’: opstellen planregels, juridische advisering en afstemming van
bestemmingsplan- en m.e.r-procedure;
– ‘Vlinderstrik’ en ‘Schiezone’: uitwerking van PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
omzetting voorschriften naar planregels SVBP, opstellen nota van zienswijzen
————————————————————————–

afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Overbetuwe 
i.s.m. Bureau voor Integrale Stadsplanning (BIS) te Amersfoort.

Werkzaamheden
opstellen van planregels voor bestemmingsplan ‘Elst Centraal’
—————————————————————————

afd. Dienstverlening, gemeente Bunnik 

Werkzaamheden
behandelen en afdoening van 44 bouwdossiers: begeleiding en coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, partiële bestemmingsplanprocedures en opstellen juridische adviezen
————————————————————————–

afd. Bouwen, Wonen en Milieu, gemeente Overbetuwe 

Werkzaamheden
behandelen en afdoening van 32 handhavingsdossiers

—————————————————————————–

afd. VROM, gemeente Zederik 

Werkzaamheden
begeleiding en coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedures en beoordeling en opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en conceptbestemmingsplannen
– ——————————————————————–

afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Overbetuwe 

Werkzaamheden
opstellen bestemmingsplanvoorschriften, verwerken inspraakreacties in inspraaknota en juridische advisering in bestemmingsplan ‘Heteren Centrum’
———————————————————————————

bouwproject Brouwerspoort,  Projectbureau Brouwerspoort, Projectleider a.i. bestemmingsplan ‘Brouwerspoort’ en lid projectteam, gemeente Veenendaal 

Werkzaamheden
juridische advisering planproces, begeleiding en coördinatie artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures van deelprojecten en proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedure ‘Brouwerspoort’, voorbereiding besluitvorming aan college, optreden in bezwaar- en beroepsprocedures
———————————————————————————-

afd. Stadsontwikkeling, gemeente Veenendaal

Werkzaamheden
coördinatie en juridische advisering in vrijstellingsprocedures ex artikel 19 lid 1 WRO, proces- en inhoudelijke begeleiding bestemmingsplanprocedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding.
—————————————————————————————

afd. Ruimte, Milieu en Economie, gemeente Wijchen  

Werkzaamheden
coördinatie en juridische advisering vrijstellingsprocedure en adviseren college over te nemen stappen.

— —————————————————————————————

afd. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, gemeente Ermelo

Werkzaamheden
coördinatie en begeleiding bestemmingsplanprocedures (bestemmingsplan ‘Strand Horst’ en  partiële agrarische plannen (reconstructie)), juridische advisering bouwplannen, zitting projectgroep Meerkanten
———————————————————————————–

afd. Wonen en milieu, gemeente Boxtel

Werkzaamheden
handhavingsprocedures op gebied van WRO en Woningwet (van vooraanschrijving tot bezwaar en beroep, redigeren beslissingen op bezwaar)
—————————————————————————————-

afd. Ruimte, Milieu en Economie, gemeente Wijchen

Werkzaamheden
juridisch advies en begeleiding bestemmingsplanprocedures en complexe bouwprojecten, artikel 11, 19 lid 1 en 2 WRO procedures, handhavingsprocedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding, vertegenwoordiging gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures, juridische ondersteuning afdeling
———————————————————————————

afd. Stad en land, gemeente Gennep

Werkzaamheden
juridisch advies, coördinatie en begeleiding bestemmingsplanprocedures (project ‘inhaalslag bestemmingsplannen’),
artikel 19 lid 1 WRO procedures, behandeling verzoeken betreffende planschadevergoeding, zitting projectgroep woningbouw ‘Op de Logte’ (combinatie zorg/wonen) ———————————————————————————–

afd. Grondzaken, gemeente Warmond

Werkzaamheden
juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische ondersteuning, behandelen principeverzoeken, aanvragen om bouwvergunning/aanlegvergunning en verzoeken betreffende planschadevergoeding, begeleiding art. 19 WRO procedures, redigeren beslissingen op bezwaar, behandeling urgentieverzoeken ingevolge Huisvestingsverordening, juridische werkzaamheden betreffende handhavingsprocedures, opstellen steigerbeleid ————————————————————————————–

bureau Planologisch Juridische Zaken, gemeente Amersfoort
(werknemer bij Kenniscentrum BV)

Werkzaamheden
juridische advisering gecompliceerde bouwprojecten, begeleiding artikel 19 lid 1 en 2 WRO procedures, opstellen ruimtelijke onderbouwingen, begeleiding bestemmingsplanprocedures, opstellen bestemmingsplanvoorschriften, zitting projectgroepen.  —————————————————————————————-

afd. Bouwen, Wonen en Milieu, gemeente Overbetuwe
(werknemer bij Kenniscentrum BV)

Werkzaamheden
juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische ondersteuning, behandelen principeverzoeken en aanvragen om bouwvergunning, bouwplantoetsing,  begeleiding art. 15, 17 en 19 WRO procedures en juridische werkzaamheden betreffende handhavingsprocedures, gemeente vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures
—————————————————————————————–

Bureau Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Grave
(werknemer bij Kenniscentrum BV)

Werkzaamheden
juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, behandelen principeverzoeken, aanvragen om bouw- en aanlegvergunning, gemeente vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures, begeleiding art. 15, 17, 19  WRO procedures en bestemmingsplanadvisering  ——————————————————————————————

afd. Bouwen, wonen en bedrijven, gemeente Zaanstad 
(werknemer bij Robberts BV)

Werkzaamheden
opstellen beleid (o.a. Nota Luchthavenindelingbesluit Schiphol), gemeente vertegenwoordigen in bezwaarprocedures en bij rechterlijke instanties, juridisch controller, behandeling verzoeken om planschadevergoeding, juridische advisering (gecompliceerde) bouwprojecten, juridische beoordeling bestemmingsplanvoorschriften, opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ex art. 19 WRO, begeleiding art. 11, 15, 17, 19 WRO procedures, begeleiding bestemmingsplanprocedures, zitting diverse projectgroepen, signaleren nieuwe ontwikkelingen jurisprudentie en wetgeving op gebied van ruimtelijk bestuursrecht in brede zin en dit vertalen voor de Zaanse gemeentelijke praktijk
————————————————————————————–

afd. Vergunningen, gemeente Ede 
(werknemer bij Robberts BV)

Werkzaamheden
behandelen van principeverzoeken inzake bouwplannen, advisering inzake bouw- en kapvergunningen, bouwplantoetsing, behandeling zienswijzen, juridische advisering inzake bezwaar en beroep, behandeling art. 19 WRO procedures, bijhouden actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van Awb, WRO, Woningwet (uitgave maandelijkse jurisprudentiebundel) en het verder ontwikkelen van de kapvergunningprocedure