Nader onderzoek tot stand gekomen na terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan – reclamanten in kennis stellen en gelegenheid bieden te reageren

Nader onderzoek naar aanleiding van zienswijzen In de praktijk komt het nog wel eens voor dat naar aanleiding van zienswijzen, een nader onderzoek wordt gestart naar datgene waar in de zienswijze op is gewezen. Is het bestuursorgaan in dat geval verplicht om degenen die zienwijzen hebben ingediend persoonlijk op de hoogte te stellen van dat onderzoek? Of is een publicatie op de gemeentelijke website voldoende?

Overweging Afdeling Uit de Wet ruimtelijke ordening noch enige andere wettelijke bepaling volgt dat de raad gehouden is indieners van zienswijzen door toezending dan wel terinzagelegging in kennis te stellen van stukken met betrekking tot het plan die na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aan hem bekend worden. Onder omstandigheden kan echter uit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding van het plan aanleiding bestaan betrokkenen in kennis te stellen van dergelijke nadere stukken en aan hen gelegenheid te bieden daarop te reageren.

In deze casus ging het om een nader verkeersonderzoek. Naar het oordeel van de Afdeling lag het in de rede het onderzoek ter inzage te leggen dan wel deze aan betrokkenen toe te zenden en hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Nu de raad dit heeft nagelaten, is het bestreden besluit in zoverre niet genomen met de bij het voorbereiden van een besluit te trachten zorgvuldigheid. Zie verder r.o. 2.4.1 van uitspraak ABRS 9 november 2011, no. 201002780/1/R1.