Geluidhinder en goede ruimtelijke ordening

Geluidhinder en gezonde fysieke leefomgevinggeluidhinder en goede ruimtelijke ordening

In de praktijk bestaan er bij de toetsing van geluidrapporten twee werelden: de wereld van de technisch onderlegde mensen en de wereld van beleidsmakers bij gemeenten. Daar zit meestal letterlijk en figuurlijk een muur tussen. In een akoestisch rapport is het belang dat er een vertaling wordt gemaakt die geschikt is voor het bestemmingsplan. Geluidhinder en goede ruimtelijke ordening is een vak apart. Met name komt dit naar voren bij de afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Is er sprake van een goed of aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Worden de ondernemers op het bedrijventerrein niet gehinderd in de bedrijfsvoering? In de praktijk wordt meestal alleen getoetst of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat is niet voldoende. Neem contact op voor:

  • vertaling akoestische rapporten naar concrete planregels en toelichting
  • opstellen onderbouwing onderdeel geluid voor afwijken richtafstanden ingevolge de VNG-brochure
  • beantwoording van vragen over geluid en een fysieke leefomgeving
  • advies en onderbouwing over geluid en een goede ruimtelijke ordening.