actualisatie bestemmingsplan vergelijkbare bouwmogelijkheden uit oude plan niet opnemen zonder beoordeling een goede ruimtelijke ordening

Actualisatie bestemmingsplan – Neem bij de actualisatie van een bestemmingsplan de oude bouwmogelijkheden uit het plan niet op zonder onderzoek naar een goede ruimtelijke ordening

Bij de actualisatie van bestemmingsplannen worden meestal de oude bouw- en gebruiksmogelijkheden ook opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit zal meestal geen problemen opleveren. Dat het belangrijk is om vooral niet ‘zo maar’ oude wijzigingsbevoegdheden of bouwmogelijkheden direct over te nemen geeft de volgende uitspraak aan van de Afdeling van 13 maart 2013, no. 201201338/1/R4:

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (…) kan de raad ter onderbouwing van het standpunt dat het plan niet zal leiden tot een ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden, niet volstaan met de stelling dat het vorige plan voorzag in een vergelijkbare bouwmogelijkheid ter plaatse. Bij de beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid van een beoogde ontwikkeling dient, naast de mogelijkheden in het vorige plan, tevens rekening worden gehouden met de bestaande situatie en de belangen van omwonenden”.