bestemmingsplanprocedure in het kort

Bestemmingsplanprocedure in vogelvluchtbestemmingsplanprocedure

Conceptfase

In deze fase wordt het concept bestemmingsplan opgesteld en worden ter voorbereiding allerlei onderzoeken uitgevoerd, zoals naar aanwezige flora en fauna, bodem, archeologie, water, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, verkeer, bedrijven en milieuzonering, kabels en leidingen, etc. De onderzoeken hoeven niet altijd uitgebreid te zijn. Dat hangt onder meer af van het soort project dat u wilt realiseren. Een groter bouwproject en een grotere afwijking van het geldende bestemmingsplan zal meer onderzoek vergen.

Voorontwerpfase

Deze fase is wettelijk niet verplicht in de bestemmingsplanprocedure, maar in een aantal gevallen kan het handig zijn om een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Bijvoorbeeld bij projecten die naar verwachting veel weerstand oproepen bij omwonenden. Meestal hanteert de gemeente een termijn van 2 weken. Gedurende deze termijn kan een ieder een inspraakreactie (bezwaar) indienen bij de gemeente. Ook zal de gemeente het voorontwerp toesturen naar de provincie en andere overlegpartners. In deze fase kunnen nog volop wijzigingen in het bestemmingsplan worden doorgevoerd, zonder dat dit juridische gevolgen heeft. Zelf ben ik een groot voorstander om concept dan wel voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage te leggen. Het lijkt langer te duren, maar dit is niet zo. Eventuele bezwaren kunnen in deze fase nog weggenomen worden. Dit kan weer een zienswijze schelen in de formele fase!

Ontwerpfase

  1. openbare kennisgeving ontwerp bestemmingsplan en terinzagelegging van alle stukken gedurende 6 weken;
  2. mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen;
  3. behandeling zienswijzen door gemeente.

Vaststelling

  1. vaststelling besluit door gemeenteraad binnen 12 weken na terinzagelegging;
  2. algemene bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan;
  3. mogelijkheid om beroep in te dienen – mits zienswijze is ingediend tijdens ontwerpfase – bij Raad van State gedurende 6 weken.
Meer weten?

omgevingsjurist