Duurzame verstedelijkingsladder: Gemeente moet actuele regionale behoefte aan kantoren onderzoeken

Duurzame verstedelijkingsladder – Gemeente moet actuele regionale behoefte aan kantoren onderzoeken 

Duurzame verstedelijkingsladder – Deze uitspraak toont niet alleen aan hoe belangrijk artikel 3.1.6, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening voor de bestemmingsplanpraktijk is geworden, maar ook hoe belangrijk het is voor de gemeente om deze motivering in de toelichting op te nemen!

Het bestemmingsplan dat in deze uitspraak aan de orde komt maakt de bouw van 4 nieuwe bouwblokken met wonen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk. Appellant stelt in beroep dat de gemeente niet de behoefte aan 7.300 m² aan kantoorruimte in het plangebied heeft aangetoond. Volgens appellant heeft de gemeente ten onrechte niet artikel 3.1.6 tweede lid in acht genomen (duurzame verstedelijkingsladder). Er is volgens appellant in de toelichting niet gemotiveerd of er sprake is van een actuele regionale behoefte en in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.

De Afdeling overweegt:Nu de deelraad weliswaar inzichtelijk heeft gemaakt dat het bestemmingsplan met 7.300 m² extra kantoorvloeroppervlak voorziet in een actuele regionale behoefte binnen bestaand stedelijk gebied, maar dit niet in de plantoelichting heeft verantwoord, is in zoverre niet voldaan aan artikel 3.1.6, tweede lid, onder a en b, van het Bro. Het betoog slaagt.”

Zie r.o. 8.7 van uitspraak ABRS 25 september 2013, no. 201300782/1/R6.