Publicatie MER gelijktijdig met ontwerpbestemmingsplan

Publicatie MER gelijktijdig met ontwerpbestemmingsplanpublicatie MER

Op grond van artikel 7.11, tweede lid Wet milieubeheer wordt, indien het MER niet is opgenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan, bij de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Awb, tevens het MER ter inzage gelegd. Voorts wordt tevens kennis gegeven van het MER en kan een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van die wet tevens betrekking hebben op het MER.

Niets nieuws onder de zon. Wel belangrijk voor de praktijk. In een uitspraak van 17 augustus 2011 (LJN: BR5173) wordt het bovenstaande nog eens aangestipt door de Afdeling.

Publicatie uit 2011