Grens bestemmingsplan door raad

Grens bestemmingsplan door de raad

De standaardoverweging van de Afdeling bij het bepalen van de plangrens is als volgt:

Gelet op de systematiek van de Wro komt de raad beleidsvrijheid tot bij het bepalen van de begrenzingen van een bestemmingsplan. Deze vrijheid strekt echter niet zo ver dat de raad een begrenzing kan vaststellen die in strijd is met een goede ruimtelijke ordening of anderszins in strijd met het recht”. 

Dit is een hele ruime bevoegdheid. Dat er toch grenzen aan deze bevoegdheid zitten bewijst de uitspraak van de Afdeling van 1 mei 2013, no. 201204344/1/R2

Vaststaat dat het perceel van appellant in het ontwerp-bestemmingsplan was opgenomen. Naar de raad ter zitting heeft toegelicht, is het perceel van appellant bij de vaststelling van het plan buiten de begrenzing gelaten omdat bij de raad op het moment van vaststelling van het plan onvoldoende kennis bestond omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Hoewel de raad dit heeft onderkend, heeft de raad omwille van de tijd en de belangen van derden het bestemmingsplan vastgesteld voor de overige gronden in het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan. Nu de raad geen andere argumenten heeft gegeven voor het buiten het plan laten van het perceel van appellant, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat de plangrens in zoverre is vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het betoog slaagt”.