vooraankondiging bestemmingsplan ex artikel 1.3.1 Bro ontbreekt

Vooraankondiging bestemmingsplan ex artikel 1.3.1 Bro ontbreektvooraankondiging bestemmingsplan

Artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat een bestuursorgaan dat voornemens is een bestemmingsplan voor te bereiden – kortgezegd – kennis moet geven van dat plan overeenkomstig artikel 3:12 Awb. In de praktijk roept een dergelijke publicatie in het plaatselijke huis-aan-huisblad vaak vragen op bij burgers: ‘waarom staat het in de krant als er nog geen reactie mogelijk is tegen het bestemmingsplan, hoe ver is de gemeente met het plan, etc.’

De Afdeling geeft in een uitspraak van 7 december 2011, LJN: BU7053, het volgende aan:

Bij de voorbereiding van het ontwerpplan dient, waar nodig, overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro en onderzoek als bedoeld in artikel 3:2 van de Awb plaats te vinden. Deze overleg- en onderzoeksverplichtingen maken naar het oordeel van de Afdeling onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. De verplichting om een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Bro te doen dient reeds in een eerder stadium, voorafgaand aan de daadwerkelijke voorbereiding van het ontwerpplan, plaats te vinden. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat het doen van een kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Bro geen onderdeel uitmaakt van de bestemmingsplanprocedure, zodat het geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wanneer een dergelijke kennisgeving niet heeft plaatsgevonden.”