Waardevolle bomen borgen in bestemmingsplan

Waardevolle bomen borgen in bestemmingsplan

Een bestemmingsplan voorziet in de bouw van 8 woningen. Appellant betoogt dat de planregeling voor de in het plangebied aanwezige waardevolle bomen niet voldoende is ter bescherming van de bomen.waardevolle bomen

Van de bomenkaart met kroonprojecties is af te leiden dat kroonprojecties een grotere omvang hebben dan de aanduidingen op de verbeelding van het bestemmingsplan. De kroonprojecties geven een indicatie van de omvang van de wortels van een boom. Bij het realiseren van een bouwplan moet 1,5 meter buiten de kroonprojecties worden gebleven.

De Afdeling stelt vast “dat een deel van het bouwvlak waarbinnen twee woningen mogelijk worden gemaakt, deels binnen 1,5 m van de kroonprojecties van de waardevolle bomen ligt. (…) Gelet hierop is met het plan de instandhouding van de waardevolle bomen onvoldoende gewaarborgd. Voor zover de raad betoogt dat de Bomenverordening voldoende bescherming biedt, overweegt de Afdeling dat deze verordening met name ziet op het kappen van de bomen, maar geen bescherming biedt aan de wortels bij de bouwwerkzaamheden. (…) Het betoog slaagt.”

Zie verder ABRS 5 augustus 2015, no. 201500038/1/R3