Keur waterschap en verwijzing in planregels van bestemmingsplan

Keur waterschap – Verwijzing in planregels van bestemmingsplan naar Keur van Waterschap leidt niet tot onduidelijkheid

In menig bestemmingsplan is bij de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’ (of iets dergelijks) een verwijzing opgenomen naar de Keur van het Waterschap. De vraag is of een dergelijke verwijzing in de planregels naar een algemeen verbindend voorschrift is toegestaan. De Keur staat immers op zichzelf en opname in de planregels lijkt op die manier zuiver een signaalfunctie te hebben.

De Afdeling overweegt als volgt:De Afdeling is van oordeel dat de raad in redelijkheid aan de desbetreffende gronden de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’ heeft kunnen toekennen. (…) Voorts is de Afdeling van oordeel dat de verwijzing in artikel (…), van de planregels naar de Keur niet leidt tot onduidelijkheid, nu los van deze verwijzing de Keur als algemeen verbindend voorschrift te allen tijde in acht moet worden genomen bij het grondgebruik.”

Zie uitspraak ABRvS 9 mei 2012, no. 201012181/1/R1