Overgangrecht bestemmingsplan en uitsterfregeling bij illegaal bestaand gebruik

Overgangsrecht bestemmingsplan en uitsterfregelingovergangsrecht bestemmingsplan

Gemeente moet bij bestaand illegaal gebruik altijd onderzoeken of gebruik onder uitsterfregeling overgangsrecht bestemmingsplan kan worden gebracht

Bij de actualisatie van bestemmingsplannen gebeurt het dikwijls dat de raad bestaand gebruik opnieuw onder het overgangsrecht brengt. De raad moet zich echter wel realiseren dat in een dergelijk geval de vorm van gebruik binnen de planperiode van 10 jaar zal of moet worden beëindigd. Indien dit op voorhand niet duidelijk is kan de raad bestaand gebruik niet ‘zo maar’ opnieuw onder het overgangsrecht brengen.

Moet de raad in een dergelijk geval het gebruik positief bestemmen? Nee, dat hoeft ook niet. Het gebruik valt namelijk al onder het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan. Er bestaat nog een tussenweg: een uitsterfregeling opnemen in het nieuwe bestemmingsplan. Een bestemmingsplan kan een bepaald gebruik dat feitelijk aanwezig is, maar minder gewenst is, wel toestaan in de doeleindenomschrijving en tegelijkertijd de regel bevatten dat indien het gebruik voor bijv. woondoeleinden beëindigd wordt, dat gebruik niet mag worden hervat.

In een uitspraak van de Afdeling van 22 januari 2014, no. 201205174/1/R4 komt de uitsterfregeling ter sprake in r.o. 27.2.1:

De raad heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat het gebruik als weiland op zichzelf niet op ruimtelijke bezwaren stuit. Indien de raad niettemin van mening is dat het als zodanig bestemmen van het feitelijke gebruik niet mogelijk is, had het op de weg van de raad gelegen te bezien of voor het gebruik een uitsterfregeling in het plan had kunnen worden opgenomen. Nu de raad niet in redelijkheid het gebruik van de gronden als weiland opnieuw onder  het overgangsrecht heeft kunnen brengen en de raad evenmin heeft bezien of voor deze gronden in het plan een andere regeling had kunnen worden opgenomen, is het besluit in zoverre onzorgvuldig voorbereid tot stand gekomen. (…).”

overgangsrecht bestemmingsplan goed checken

Overgangsrecht bestemmingsplan goed checkenovergangsrecht bestemmingsplan

Het overgangsrecht in een bestemmingsplan is ervoor bedoeld om rekening te houden met bestaande belangen van zowel bestaande bouwwerken als bestaand gebruik. Meestal zal de gemeente de bestaande situatie als zodanig bestemmen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit is echter niet altijd zo! Als de gemeente je perceel of bouwwerk onder het overgangsrecht brengt, dan betekent dit dat het plan erop gericht is om het bouwwerk of gebruik te laten verdwijnen of beëindigen. Let dus goed op bij een nieuw bestemmingsplan van de gemeente wat de nieuwe bestemming wordt voor uw perceel.

Overgangsrecht bestemmingsplan buitengebied – In dit geval ging het om een nieuw bestemmingsplan voor het agrarisch gebied. Appellant betoogt dat de gemeente ten onrechte geen bestemming heeft toegekend aan zijn perceel dat intensieve veehouderij mogelijk maakt. Volgens hem wordt hierdoor het huidige gebruik als intensieve veehouderij voor de tweede maal onder het overgangsrecht gebracht. Dat is volgens hem in strijd met de rechtszekerheid en met een goede ruimtelijke ordening.

De Afdeling is het met hem eens: “Aangezien het agrarische bedrijf in het thans voorliggende plan evenmin als intensieve veehouderij is bestemd, terwijl niet in geschil is dat het nog steeds als zodanig moet worden aangemerkt, volgt uit het vorenstaande dat de raad het agrarische bedrijf voor de tweede maal onder het overgangsrecht heeft gebracht. De raad heeft niet aannemelijk gemaakt dat het huidige gebruik van het agrarische bedrijf van appellant als intensieve veehouderij binnen de planperiode van 10 jaar zal worden beëindigd. Evenmin heeft de raad bezien of door een uitsterfregeling het huidige gebruik onder de werking van dit plan als zodanig kan worden bestemd totdat de bedrijfsvoering wordt beëindigd”. 

omgevingsjurist