herkomst bedrijven regelen in bestemmingsplan?

Herkomst bedrijven regelen in bestemmingsplan?herkomst bedrijven

Het bestemmingsplan maakt voorzieningen, zoals horeca, een supermarkt, detailhandel, etc. mogelijk bij het voetbalstadion van Fortuna.

Planregels in bestemmingsplannen over de herkomst van bedrijven zijn alleen toegestaan, mits er een ruimtelijke relevante reden aan ten grondslag ligt. De Afdeling gebruikt hiervoor de volgende overweging: “De Wro biedt in beginsel geen grondslag voor een regeling in de planvoorschriften die slechts een specifieke groep van bedrijven toelaat die zich in niets anders onderscheidt van soortgelijke andere bedrijven dan in hun herkomstDe herkomst van bedrijven is immers in het algemeen bij het reguleren van gebruik van gronden voor bedrijfsdoeleinden in planologisch opzicht niet relevant. Een dergelijke bestemmingsregeling kan onder omstandigheden wel aanvaardbaar zijn indien zij betrekking heeft op bedrijven waarvan verplaatsing uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening gewenst is”. 

In een uitspraak van 27 april 2011 (200907712/1/R3) over het bestemmingsplan voor het Fortuna stadion heeft de Afdeling zich hier (herkomst bedrijven) over uitgelaten. Een voorbeeld van planregel die werd gebruikt in het bestemmingsplan:

De voor ‘Gemengd – Stedelijk dienstenterrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel ten behoeve van de vestiging van één supermarkt met een minimale oppervlakte van 3.500 m2 winkelvloeroppervlak (…) met dien verstande dat minimaal 2.350 winkelvloeroppervlak moet bestaan uit de verplaatsing van (een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2″.

Praktijktip: check de planregels in het bestemmingsplan op ruimtelijke relevantie. Ruimtelijk relevant zijn aspecten met betrekking tot verkeer, geluid, water, etc.