Meerdere milieueffectrapportages voor bestemmingsplan toegestaan

Meerdere milieueffectrapportages voor bestemmingsplan toegestaanmeerdere milieueffectrapportages

De gemeente had in dit geval voor de ontwikkeling van 4000 woningen een MER opgesteld (bijlage-onderdeel C, onder 11.1) en voor een aan te leggen weg (bijlage-onderdeel C, onder 1.2). Beide ontwikkelingen werden in één bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De Afdeling overweegt in een uitspraak van 17 augustus 2011, 200909832/1/R1: “Noch uit de Wet milieubeheer noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat twee afzonderlijke projecten die in één bestemmingsplan zijn voorzien, niet in twee MER-en mogen worden uitgevoerd. In dat verband wijst de Afdeling erop dat in het MER voor de woningen, dat van latere uitkomst is dan het MER voor de infrastructuur, de gevolgen van de aanleg van de weg en de daarvoor benodigde wijzigingen van de infrastructuur zijn betrokken.”

Noot

Het uitgangspunt van het instrument m.e.r. is om de milieugevolgen integraal een volwaardige plaats te geven in de bestuurlijke besluitvorming. Zolang dit principe maar niet uit het oog wordt verloren, bestaat er naar mijn mening geen bezwaar om het onderzoek in meerdere milieueffectrapportages uit te voeren. Het is erg jammer dat het instrument m.e.r. zo ingewikkeld is geworden, terwijl het doel eigenlijk heel simpel is. Het gaat meer over cijfertjes, tabellen, punten en komma’s die verkeerd staan. Het grote doel wordt uit het oog verloren: bescherming van het milieu.