Archeologie en vergunningvrij bouwen

Archeologie en vergunningvrij bouwen – Planregel in bestemmingsplan die op gronden met bestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ aangeeft dat vergunningvrije bouwwerken niet zijn toegestaan in strijd met Besluit omgevingsrecht (Bor)

Volgens de verbeelding (plankaart) geldt voor het gebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. Op grond van een planregel bij deze bestemming staat aangegeven dat ‘op deze gronden geen bouwwerken, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Bor mogen worden gebouwd’.

De Afdeling overweegt: “Nu ingevolge artikel 2.3, tweede lid van het Bor voor de in artikel 2 van bijlage II vermelde categorieën gevallen geldt dat, voor zover wordt voldaan aan de in die bepaling gestelde eisen, bouwwerken zijn uitgezonderd van de vergunningplicht voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, en van de vergunningplicht voor de activiteit gebruiken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, kunnen zodanige bouwwerken niet worden getoetst aan het bestemmingsplan. Deze bouwwerken zijn, anders dan in zoverre in de bestreden planregel is bepaald, ingevolge artikel 2.3, tweede lid, van het Bor vergunningvrij. De door appellant bedoelde planregel is daarmee, voor zover daarin artikel 2 van bijlage II bij het Bor is opgenomen, strijdig met hetgeen in zoverre in het Bor is bepaald.”

Zie uitspraak ABRS 15 mei 2013, no. 201112663/1/R2. r.o. 9.4 e.v.