VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ toepassen bij nieuwe situaties

VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering toepassen bij nieuwe situatiesVNG-brochure

Het bestemmingsplan in kwestie maakt onder meer de bouw van 2 suikersilo’s mogelijk ten behoeve van de Suikerunie. Omwonenden betogen in beroep dat er onvoldoende rekening is gehouden bij de besluitvorming met hun belangen. Ze betogen onder meer dat de aanbevolen afstanden uit de VNG-brochure niet in acht zijn genomen. Volgens hen is er sprake van een nieuwe situatie en is de VNG-brochure van toepassing. De raad stelt dat er geen sprake is van een nieuwe situatie, maar van een bestaande situatie waarbij de bouwgrens 4,5 m wordt opgeschoven.

De Afdeling overweegt: “In dit geval is sprake van bestaande woningen en een bestaand bedrijf. De Afdeling overweegt echter dat de in het plan voorziene uitbreiding kan worden aangemerkt als een nieuwe ontwikkeling. De in de VNG-brochure genoemde afstanden geven derhalve ook in deze situatie een indicatie van die afstand die, ter voorkoming van hinder, aangehouden dien te worden. De woningen van appellanten liggen op een afstand van ongeveer minimaal 50 m van de gronden met de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Volgens de VNG-brochure vallen suikerfabrieken met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2.500 ton per jaar onder milieucategorie 5.3 en is de grootste richtafstand vanwege het milieuaspect geur, 1000 m.”

Zie uitspraak ABRS 23 februari 2012, no. 201108372/1/T1/R4.

Meer informatie?

omgevingsjurist