deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Archeologisch onderzoek niet voor vergunningvrij

Archeologisch onderzoek niet voor vergunningvrijarcheologisch onderzoek

In de praktijk leveren archeologische onderzoeken vaak ergernis op bij initiatiefnemers van bouwplannen. Het levert extra onderzoekskosten op zonder dat duidelijk is waarom dergelijke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Persoonlijk vind ik het jammer dat er vanuit de overheid niet gecommuniceerd wordt waarom die onderzoeken nodig of nuttig zijn. Van een archeologisch deskundige heb ik al eens vernomen wat er mee gedaan wordt en wat ze graag zouden willen. Bij metrostation Blijdorp in Rotterdam is dat goed te zien. Het is leuk en informatief om te lezen wat daar is gevonden en welke geschiedenis aan de locatie is verbonden. Leuk gedaan! Dat zouden meer gemeenten moeten laten zien. Ik denk dat er dan meer begrip ontstaat voor dergelijke onderzoeken en waarom het zo belangrijk is.

Moeten archeologische onderzoeken nu ook worden uitgevoerd voor vergunningvrije bouwwerken?

Deze vraag kwam aan de orde in een uitspraak van de Afdeling van 31 juli 2019. Het ging in dit geval om een mestplaat die volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan was gebouwd. Op de locatie is behalve een agrarische bestemming ook de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ van toepassing. Meestal zijn hier standaardregels voor opgesteld in een bestemmingsplan. Volgens appellant was het college van B&W niet bevoegd om handhavend op te treden. Volgens het college moet de bepaling inzake ‘Waarde-Archeologie’ zo moeten worden gelezen dat op gronden met een archeologische dubbelbestemming geen bouwwerken mogen worden gebouwd die groter zijn dan 100 m², tenzij hier een omgevingsvergunning voor is verleend.

De Afdeling overweegt als volgt: “In artikel (…) van de planregels is niet bepaald dat een archeologisch rapport ook nodig is voor bouwwerken van meer dan 100 m² die zonder een omgevingsvergunning voor bouwen mogen worden gebouwd. Als een bouwwerk vergunningvrij mag worden opgericht, dan hoeft er geen aanvraag voor omgevingsvergunning voor bouwen te worden ingediend.” Lees meer in r.o. 12.1 van uitspraak 201709508/1/A1. (geen archeologisch onderzoek vergunningvrij).

deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Archeologisch onderzoek kan groene karakter van plangebied in bestemmingsplan aantasten

Archeologisch onderzoek kan groene karakter van plangebied in bestemmingsplan aantasten

Hier sta je als planmaker meestal niet bij stil.

In een bestemmingsplan is voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek een uitzondering gemaakt op de verplichting voor een omgevingsvergunning:

Ingevolge artikel (…) van de planregels is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige.”

Ten aanzien van het betoog van appellant en anderen dat door archeologisch onderzoek het groene karakter van het perceel kan worden aangetast, overweegt de Afdelingdat de raad onvoldoende heeft gemotiveerd op welke wijze is gewaarborgd dat uitvoering van archeologisch onderzoek geen onevenredige aantasting van het groene karakter van het perceel zal kunnen opleveren, nu werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen zijn uitgezonderd van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat het onderzoek (…) heeft uitgewezen dat de kans op het voorkomen van archeologische resten op het perceel groot is, waardoor te verwachten is dat binnen het plangebied archeologisch onderzoek zal worden uitgevoerd. Het betoog slaagt”. 

Zie uitspraak ABRS 27 maart 2013, no. 201206478/1/T1/R2.

deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Archeologie agrarische grond 50 cm onder het maaiveld verstoord

Archeologie agrarische grond –  50 cm onder het maaiveld verstoord in het kader van archeologisch onderzoek bij bestemmingsplan

De gemeente heeft in het bestemmingsplan de volgende planregel bij de bestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen:

de vergunningplicht – en daarmee de onderzoeksverplichting – geldt voor werkzaamheden in de bodem vanaf een diepte van 50 cm onder het bestaande maaiveld voor gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap of ‘Agrarisch met waarden – Landschap en natuur'”

Volgens appellant gaat is de raad er ten onrechte vanuit gegaan dat deze gronden al vanaf deze diepte verstoord zijn. Dit is volgens hem niet onderzocht en gaat regulier agrarisch gebruik niet dieper dan 25 à 30 cm beneden het maaiveld.

De Afdeling kan de gemeente niet volgen. De raad heeft hierbij het voorbeeld genoemd het scheuren van grond en het aanleggen van drainage. Volgens de Afdeling zijn dit niet-reguliere, incidentele werkzaamheden in de agrarische bedrijfsvoering. In geval van de aanleg van drainage is de bodem slechts verstoord ter plaatse van de drainagebuizen, zodat niet voor het gehele perceel kan worden aangenomen dat de bodem tot 50 cm onder het bestaande maaiveld is verstoord.

Zie uitspraak ABRS 20 maart 2013, no. 201205452/1/R4.