Zienswijzen per email bij bestemmingsplan

Zienswijzen per email bij bestemmingsplanzienswijzen per email

Praktijktip: Wees als gemeente altijd ruimhartig met het behandelen van zienswijzen per email. Denk niet te snel: de weg van het indienen van zienswijzen per e-mail hebben wij niet opengesteld, dus de zienswijze kan terzijde worden gelegd. Neem de zienswijze altijd mee – ook via e-mail of 1 dag te laat – en laat de bestuursrechter later uitmaken of de zienswijze al dan niet op tijd is. Speel geen eigen rechter. Als gemeente loopt u zo het minste risico.

Uitspraak I: De Afdeling overweegt in een uitspraak van 11 mei 2011 (200904884/1R1) als volgt: “Hoewel in de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan niet is vermeld dat zienswijzen langs elektronische weg bij de deelraad kunnen worden ingediend, heeft appellant zich erop beroepen dat hij op de informatieavond (…) zijn zienswijze mondeling heeft kenbaar gemaakt en vervolgens per e-mail heeft bevestigd, overeenkomstig de informatie die op die avond is verstrekt. Onder deze omstandigheden is de Afdeling in dit geval van oordeel dat de deelraad de zienswijze van appellant niet buiten beschouwing had mogen laten”.

Uitspraak II: In een uitspraak van 19 oktober 2011 (no. 200906702/1/R3) komt dit onderwerp wederom aan bod. De terinzagetermijn om zienswijzen in te dienen eindigde op 2 februari. Op 1 februari had de appellant een zienswijze per e-mail ingediend bij de behandelend ambtenaar. De schriftelijke zienswijze had appellant op 2 februari afgegeven bij het gemeentehuis. De raad stelde zich op het standpunt dat die datum buiten de termijn voor het naar voren brengen van een zienswijze valt. Bovendien was niet kenbaar gemaakt dat de mogelijkheid bestaat om via elektronische weg zienswijzen naar voren te brengen, zodat de door appellant verzonden e-mail niet kan worden aangemerkt als een tijdig ingekomen zienswijze (aldus de raad). De Afdeling overweegt in deze uitspraak echter dat appellant tijdig de schriftelijke zienswijze heeft ingediend en haalt hierbij artikel 1, eerste lid van de Algemene termijnenwet aan.

blogbericht uit 2011