Zienswijze email Bij niet openstellen mogelijkheid zienswijze per email moet gemeente herstelmogelijkheid bieden

Zienswijze email: Bij niet openstellen mogelijkheid zienswijze per email moet gemeente herstelmogelijkheid bieden

De gemeente heeft een via email ingediende zienswijze buiten behandeling gelaten tijdens de bestemmingsplanprocedure. De raad stelt dat de zienswijze niet-ontvankelijk is. De zienswijze is wel gedurende de termijn ingediend waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend.

De Afdeling overweegt: “Binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde mogelijkheden, staat geen rechtsregel eraan in de weg dat bij de beoordeling van het beroep gronden worden betrokken die na het nemen van het bestreden besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure met betrekking tot het desbetreffende besluitonderdeel naar voren zijn gebracht. (…)

De raad heeft niet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen is opengesteld, als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Awb. Uit voormeld e-mailbericht valt af te leiden dat daarmee wordt beoogd een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen en het is verzonden naar het officiële e-mailadres van het desbetreffende overheidslichaam, waar het binnen de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is binnengekomen. Derhalve had de raad aan DM een herstelmogelijkheid dienen te bieden (…). Nu de raad DM niet in de gelegenheid heeft gesteld bij wijze van verzuimherstel de langs elektronische weg ingediende zienswijze alsnog op niet elektronische wijze in te dienen, kan DM redelijkerwijs niet worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Het beroep van appellanten, voor zover ingediend door DM, is dan ook ontvankelijk.”

Zie ABRS 17 juli 2013, no. 201208074/1/R2.

Zienswijzen per email bij bestemmingsplan

Zienswijzen per email bij bestemmingsplanzienswijzen per email

Praktijktip: Wees als gemeente altijd ruimhartig met het behandelen van zienswijzen per email. Denk niet te snel: de weg van het indienen van zienswijzen per e-mail hebben wij niet opengesteld, dus de zienswijze kan terzijde worden gelegd. Neem de zienswijze altijd mee – ook via e-mail of 1 dag te laat – en laat de bestuursrechter later uitmaken of de zienswijze al dan niet op tijd is. Speel geen eigen rechter. Als gemeente loopt u zo het minste risico.

Uitspraak I: De Afdeling overweegt in een uitspraak van 11 mei 2011 (200904884/1R1) als volgt: “Hoewel in de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan niet is vermeld dat zienswijzen langs elektronische weg bij de deelraad kunnen worden ingediend, heeft appellant zich erop beroepen dat hij op de informatieavond (…) zijn zienswijze mondeling heeft kenbaar gemaakt en vervolgens per e-mail heeft bevestigd, overeenkomstig de informatie die op die avond is verstrekt. Onder deze omstandigheden is de Afdeling in dit geval van oordeel dat de deelraad de zienswijze van appellant niet buiten beschouwing had mogen laten”.

Uitspraak II: In een uitspraak van 19 oktober 2011 (no. 200906702/1/R3) komt dit onderwerp wederom aan bod. De terinzagetermijn om zienswijzen in te dienen eindigde op 2 februari. Op 1 februari had de appellant een zienswijze per e-mail ingediend bij de behandelend ambtenaar. De schriftelijke zienswijze had appellant op 2 februari afgegeven bij het gemeentehuis. De raad stelde zich op het standpunt dat die datum buiten de termijn voor het naar voren brengen van een zienswijze valt. Bovendien was niet kenbaar gemaakt dat de mogelijkheid bestaat om via elektronische weg zienswijzen naar voren te brengen, zodat de door appellant verzonden e-mail niet kan worden aangemerkt als een tijdig ingekomen zienswijze (aldus de raad). De Afdeling overweegt in deze uitspraak echter dat appellant tijdig de schriftelijke zienswijze heeft ingediend en haalt hierbij artikel 1, eerste lid van de Algemene termijnenwet aan.

blogbericht uit 2011