Zienswijze email Bij niet openstellen mogelijkheid zienswijze per email moet gemeente herstelmogelijkheid bieden

Zienswijze email: Bij niet openstellen mogelijkheid zienswijze per email moet gemeente herstelmogelijkheid bieden

De gemeente heeft een via email ingediende zienswijze buiten behandeling gelaten tijdens de bestemmingsplanprocedure. De raad stelt dat de zienswijze niet-ontvankelijk is. De zienswijze is wel gedurende de termijn ingediend waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend.

De Afdeling overweegt: “Binnen de door de wet en de goede procesorde begrensde mogelijkheden, staat geen rechtsregel eraan in de weg dat bij de beoordeling van het beroep gronden worden betrokken die na het nemen van het bestreden besluit zijn aangevoerd en niet als zodanig in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure met betrekking tot het desbetreffende besluitonderdeel naar voren zijn gebracht. (…)

De raad heeft niet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen is opengesteld, als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Awb. Uit voormeld e-mailbericht valt af te leiden dat daarmee wordt beoogd een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen en het is verzonden naar het officiële e-mailadres van het desbetreffende overheidslichaam, waar het binnen de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is binnengekomen. Derhalve had de raad aan DM een herstelmogelijkheid dienen te bieden (…). Nu de raad DM niet in de gelegenheid heeft gesteld bij wijze van verzuimherstel de langs elektronische weg ingediende zienswijze alsnog op niet elektronische wijze in te dienen, kan DM redelijkerwijs niet worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Het beroep van appellanten, voor zover ingediend door DM, is dan ook ontvankelijk.”

Zie ABRS 17 juli 2013, no. 201208074/1/R2.

Zienswijze per email tegen ontwerpbestemmingsplan

Zienswijze per email tegen ontwerpbestemmingsplan.

Het komt steeds vaker voor: burgers die zienswijzen indienen via e-mail. In deze tijd lijkt dit ook alleszins normaal. De juridische wereld loopt echter ver achter. Formeel moet de gemeente aankondigen in de publicatietekst of deze weg ook openstaat ex artikel 2:15, eerste lid Algemene wet bestuursrecht.

De gemeente had dit laatste niet gedaan en had vervolgens de zienswijze ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. De Afdeling gaat hier niet in mee, en overweegt: “De raad heeft niet kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen is opengesteld, als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, Awb. Nu uit voornoemd e-mailbericht valt af te leiden dat daarmee wordt beoogd een zienswijze naar voren te brengen en het is verzonden naar het formele e-mailadres van het desbetreffende overheidslichaam, waar het binnen de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is binnengekomen, had de raad aan appellant echter een herstelmogelijkheid dienen te bieden. Nu de raad appellant niet in de gelegenheid heeft gesteld bij wijze van verzuimherstel de langs elektronische weg ingediende zienswijze alsnog op niet elektronische wijze in te dienen, kan appellant redelijkerwijs niet worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.” 

Tip voor de praktijk: behandel een zienswijze via e-mail als een normale schriftelijk ingekomen zienswijze. Stel je als gemeente niet te formeel en juridisch op. Je scoort er punten mee. Een tip die ik ooit kreeg van een bestuursrechter uit Utrecht tijdens een cursus: “De gemeente heeft een geheel andere taak dan bijv. een projectontwikkelaar. Een gemeente die haar burgers op die manier buitensluit, komt heel vreemd over tijdens een zitting of procedure richting burger en rechter. Laat de formele juridische kwalificatie of een zienswijze al dan niet ontvankelijk is, aan ons rechters over”.  

Voor de uitspraak: ABRS 26 september 2012, no. 201108509/1/R4

 

 

Zienswijzen per email bij bestemmingsplan

Zienswijzen per email bij bestemmingsplanzienswijzen per email

Praktijktip: Wees als gemeente altijd ruimhartig met het behandelen van zienswijzen per email. Denk niet te snel: de weg van het indienen van zienswijzen per e-mail hebben wij niet opengesteld, dus de zienswijze kan terzijde worden gelegd. Neem de zienswijze altijd mee – ook via e-mail of 1 dag te laat – en laat de bestuursrechter later uitmaken of de zienswijze al dan niet op tijd is. Speel geen eigen rechter. Als gemeente loopt u zo het minste risico.

Uitspraak I: De Afdeling overweegt in een uitspraak van 11 mei 2011 (200904884/1R1) als volgt: “Hoewel in de kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan niet is vermeld dat zienswijzen langs elektronische weg bij de deelraad kunnen worden ingediend, heeft appellant zich erop beroepen dat hij op de informatieavond (…) zijn zienswijze mondeling heeft kenbaar gemaakt en vervolgens per e-mail heeft bevestigd, overeenkomstig de informatie die op die avond is verstrekt. Onder deze omstandigheden is de Afdeling in dit geval van oordeel dat de deelraad de zienswijze van appellant niet buiten beschouwing had mogen laten”.

Uitspraak II: In een uitspraak van 19 oktober 2011 (no. 200906702/1/R3) komt dit onderwerp wederom aan bod. De terinzagetermijn om zienswijzen in te dienen eindigde op 2 februari. Op 1 februari had de appellant een zienswijze per e-mail ingediend bij de behandelend ambtenaar. De schriftelijke zienswijze had appellant op 2 februari afgegeven bij het gemeentehuis. De raad stelde zich op het standpunt dat die datum buiten de termijn voor het naar voren brengen van een zienswijze valt. Bovendien was niet kenbaar gemaakt dat de mogelijkheid bestaat om via elektronische weg zienswijzen naar voren te brengen, zodat de door appellant verzonden e-mail niet kan worden aangemerkt als een tijdig ingekomen zienswijze (aldus de raad). De Afdeling overweegt in deze uitspraak echter dat appellant tijdig de schriftelijke zienswijze heeft ingediend en haalt hierbij artikel 1, eerste lid van de Algemene termijnenwet aan.

blogbericht uit 2011